ul. Jasna 17a, 41-800 Zabrze

Świadectwo Energetyczne Domu na Śląsku [Katowice, Gliwice, Zabrze, Ruda Śląska, Chorzów]

    Jesteś tu
  • BLOG
  • Świadectwo Energetyczne Domu na Śląsku w Katowicach, Gliwicach, Zabrzu, Rudzie Śląskiej i Chorzowie
Świadectwo energetyczne domu na Śląsku
23 stycznia, 2024

Świadectwo energetyczne domu na Śląsku to dokument o szczególnym znaczeniu w obrocie prawnym na rynku nieruchomości oraz w codziennym korzystaniu z domu. Z tego względu przepisy, w tym znowelizowana w zeszłym roku ustawa o charakterystyce energetycznej budynków, poświęcają mu sporo uwagi. W ten sposób Twój komfort i finanse zyskują solidną ochronę.

Spis treści:
Konsekwencje braku certyfikatu
Sankcja za wykroczenie
Wadliwy dokument
Certyfikat „na odległość”
W wirtualnym świecie
Dodatkowa ochrona prawna

Jakie mogą być konsekwencje braku świadectwa energetycznego dla domu jednorodzinnego na Śląsku: dot. Katowic, Gliwic, Zabrza, Rudy Śląskiej, Chorzowa?

Świadectwo energetyczne dla domu jednorodzinnego na Śląsku powinno być przekazane nabywcy lub najemcy równocześnie z zawarciem umowy (art. 11 u.o char. en.; dalej cytowane są tylko numery przepisów). W mojej firmie SAGO od wielu lat zajmuję się tworzeniem takich dokumentów. Z doświadczenia wiem, że niekiedy obowiązek ten nie jest jednak realizowany i to nie tylko przez oferujących swoje domy albo mieszkania na rynku wtórnym nieprofesjonalistów. Zazwyczaj brak certyfikatu wynika po prostu z niedopatrzenia i nadmiaru obowiązków. Czasem przyczyną jest słaba znajomość przepisów. Mimo to, brak wiedzy o prawie nie usprawiedliwia łamania go (ignorantia iuris nocet), a Twoje pieniądze i komfort są chronione przez porządek prawny, niezależnie od wiedzy i kompetencji osób trzecich.

Sankcja za wykroczenie

Do niedawna mankamentem był brak grzywny lub podobnej sankcji za niewywiązanie się przez sprzedawcę lub wynajmującego z obowiązku wręczenia certyfikatu przy podpisaniu umowy. Zmiany przyniosła nowelizacja z kwietnia 2023 r. Zgodnie ze zmodyfikowanym art. 41 ust. 1 pkt 3, właściciel albo zarządca budynku, który nie wręcza nabywcy albo wynajmującemu kopii świadectwa w myśl art. 11 ust. 1, popełnia wykroczenie zagrożone grzywną. Karze tej podlega również ten, kto działa w imieniu innej osoby fizycznej (np. jako pełnomocnik), osoby prawnej (np. członek zarządu spółdzielni) lub tzw. jednostki organizacyjnej bez osobowości prawnej, np. spółki komandytowej będącej deweloperem (art. 41 ust. 2). Sprawca musi liczyć się z grzywną od 20 do 5 000 zł (art. 24 ust. 1 k.w.).

Wadliwy dokument

Mogło się zdarzyć, że nabyciu domu albo mieszkania nie towarzyszyło przekazanie świadectwa albo okazało się, że wręczony Ci dokument nie jest sporządzonym lege artis certyfikatem energetycznym. Co zrobić w takiej sytuacji? Mieszkańcy Katowic, Gliwic, Zabrza, Rudy Śląskiej oraz Chorzowa powinni wiedzieć, że dobrym pomysłem jest sprawdzenie, czy dany budynek nie jest zwolniony od obowiązku posiadania certyfikatu. Prawo przewiduje zwolnienie np. dla domów zabytkowych oraz niektórych gospodarstw rolnych (art. 3 ust. 4). Jeśli świadectwo powinno być sporządzone, warto zwrócić się zawczasu do kompetentnej firmy. Dzięki temu zyskasz odpowiadający rzeczywistości opis parametrów energetycznych domu, a jednocześnie przydatny dokument, który może służyć jako dowód na poparcie Twoich roszczeń o odszkodowanie z art. 471 lub 566 § 1 k.c.

Słupy energetyczne

Czy warto zdecydować się na świadectwo energetyczne domu na Śląsku wystawione online dla mieszkańców Katowic, Gliwic, Zabrza, Rudy Śląskiej oraz Chorzowa?

Bywa, że świadectwo energetyczne domu na Śląsku przygotowane online kusi atrakcyjną, redukującą koszty ceną. Praktyka pokazuje, że taka oszczędność może okazać się pozorna, zwłaszcza gdy ktoś podejmuje się certyfikacji „zdalnie”, uznając pomiary i oględziny za zbędne. Dotyczy to zarówno dużych inwestycji, jak i domów wznoszonych przez indywidualnych inwestorów.

Wirtualna rzeczywistość

Unikając prowadzących na manowce pozornych „usprawnień”, w mojej firmie traktuję wizje lokalne jako standard. Dobrze wiem, że nawet staranna dokumentacja może nie odzwierciedlać realiów. Dzięki pracy w terenie, masz gwarancję, że certyfikat sporządzony w SAGO będzie zawierać wyłącznie prawdziwe dane, co pozwoli np. na zaplanowanie termomodernizacji i skuteczne ubieganie się o jej dofinansowanie. Jeśli chcesz na początek otrzymać bezpłatną wycenę, zachęcam do kontaktu.

Dodatkowa ochrona prawna

Jeśli zdarzy się, że nabyłeś dom albo lokal na terenie Katowic, Gliwic, Zabrza, Rudy Śląskiej lub Chorzowa, którego parametry energetyczne, np. energia potrzebna do ogrzewania, rozmijają się z danymi zawartymi w przekazanym przez sprzedawcę certyfikacie energetycznym, możesz skorzystać z rękojmi. Jej istotą jest korzystna dla nabywcy, oparta na zasadzie ryzyka, odpowiedzialność sprzedawcy w przypadku, gdy rzecz ma wadę (art. 556 k.c.). Wada polega na niezgodności sprzedanej rzeczy z umową. Z taką niezgodnością mamy do czynienia również, gdy zbywca nieruchomości zapewnił swojego kontrahenta, że budynek ma określone właściwości, np. opisane w wadliwym certyfikacie energetycznym (art. 5561 § 1 k.c.). Ochrona jest ujęta szeroko, gdyż rękojmia przysługuje wobec każdego zbywcy. Nie musi on być deweloperem ani zajmować się obrotem nieruchomościami. Nabywca wadliwej rzeczy ma pewne pole manewru. Może m.in. oświadczyć o obniżeniu ceny albo odstąpić od umowy, chyba że sprzedawca bez zwłoki i bez zbyt wielkich niedogodności dla nabywcy usunie usterkę (art. 560 § 1 k.c.). Ma też samodzielne roszczenie o usunięcie wady (art. 561 k.c.). Uprawnienia z rękojmi przysługują, jeśli wada fizyczna budynku zostanie stwierdzona zanim minie pięć lat od dnia wydania go kupującemu (art. 568 § 1 k.c.). Roszczenie o usunięcie wykrytej już wady przedawnia się w zasadzie w ciągu roku od dnia jej stwierdzenia (art. 568 § 2).