Świadectwo Energetyczne na Śląsku [Katowice, Gliwice, Zabrze, Ruda Śląska, Chorzów] | SAGO>

Potrzebujesz świadectwa energetycznego? ZADZWOŃ

ul. Jasna 17a, 41-800 Zabrze

Potrzebujesz świadectwa energetycznego? ZADZWOŃ

Świadectwa energetyczne
na Śląsku
(Katowice, Gliwice, Zabrze, Ruda Śląska, Chorzów)

Optymalizuj koszty. Działaj legalnie
Potrzebujesz świadectwa? Skorzystaj z bezpłatnej wyceny!

CERTYFIKOWANE

Wszystkie świadectwa wykonane przez nas zostały przyjęte przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

TERMINOWO

Możliwie najkrótszy czas realizacji - działamy w umówionym terminie

TANIO

Dzięki wiedzy i dużemu doświadczeniu cena za świadectwo nie jest wygórowana

Dlaczego potrzebujesz świadectwa energetycznego?

KONIECZNE I PRZYDATNE

Świadectwa charakterystyki energetycznej, zwane także potocznie certyfikatami energetycznymi (CE), są dokumentami informacyjnymi, które dostarczają danych o wielkości zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub części budynku. W Polsce są one wydawane na podstawie Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. 2014 poz. 1200, a także Dz.U. 2022 poz. 2206), która powstała na skutek dostosowania polskich przepisów do przepisów wynikających z dyrektyw Unii Europejskiej.

Niezależnie od wymagań prawnych, wiedza wynikająca z danych zawartych w świadectwach energetycznych ma praktyczne znaczenie zarówno dla właścicieli obiektów, jak i nabywców i wynajmujących:

Informują o efektywności energetycznej

Zwiększają wartość nieruchomości

Zachęcają do poprawy efektywności energetycznej

Wspierają cele klimatyczne

Informują nabywców i najemców

Są wymagane prawnie

Podlegają monitoringowi i kontroli

Tworzą warunki dla ulg, dotacji i kredytów

Zasady wystawiania świadectw charakterystyki energetycznej w Polsce

 • OBOWIĄZEK

  Świadectwo jest obowiązkowe przy sprzedaży lub wynajmie budynków mieszkalnych, jak również w przypadku niektórych budynków użyteczności publicznej. Należy je przekazać nabywcy lub najemcy w momencie gdy budynek, część budynku lub lokal będzie:

  • zbywany na podstawie umowy sprzedaży,
  • zbywany na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
  • wynajęty.

 • UZASADNIENIE PRAWNE

  Akty prawne związane ze świadectwami charakterystyki energetycznej to:

  • Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. 2014 poz. 1200, a także Dz.U. 2022 poz. 2206 );
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015 poz. 376 oraz Dz.U. 2023 poz. 1065);
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 oraz Dz.U. 2022 poz. 1225);
  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (32010L0031).
 • ZLECENIODAWCA

  Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej zleca:

  • właściciel lub zarządca budynku (w przypadku sprzedaży lub najmu),
  • osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (w przypadku zbycia tego prawa lub najmu lokalu),
  • osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu (w przypadku najmu lokalu),
  • inwestor (przed złożeniem zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie).

 • WYKONAWCA

  Świadectwa energetyczne mogą być wystawione wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i wpisane do Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynków (CRChEB).

 • WYSTAWIENIE ŚWIADECTWA

  Na podstawie wizji obiektu, przeprowadzenia pomiarów oraz zebrania odpowiednich dokumentów osoba uprawniona dokonuje obliczeń, a następnie po wpisaniu do Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynków (CRChEB) dokonuje jego wydruku i przekazuje podpisany dokument Zleceniodawcy w formie papierowej, bądź z podpisem elektronicznym - w formie cyfrowej (pocztą elektroniczną).

 • WAŻNOŚĆ ŚWIADECTWA

  Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat od dnia jego sporządzenia, jednakże traci ono swoją ważność przed upływem tego terminu, jeżeli zostaną przeprowadzone roboty budowlano-instalacyjne, w wyniku których zmianie ulegnie charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku (np. wymiana okien, wymiana źródła ciepła, docieplenie budynku).

 • KONIECZNOŚĆ POINFORMOWANIA

  W przypadku, gdy dla budynku lub części budynku zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej, w ogłoszeniu lub reklamie dotyczących sprzedaży lub najmu budynku lub jego części należy podawać:

  • wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, energię końcową, nieodnawialną energię pierwotną,
  • udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową,
  • jednostkową wielkość emisji CO2.

 • KARY ZA BRAK ŚWIADECTWA

  Bez ważnego świadectwa energetycznego nie można przeprowadzić transakcji kupna-sprzedaży bądź najmu. Właścicielowi nieruchomości, który nie dostarczy świadectwa energetycznego do tej transakcji, grozi grzywna w wysokości do 5000 zł.

Image

Dlaczego my?

Kilkunastoletnie doświadczenie pozwala nam wykonywać świadectwa charakterystyki energetycznej w sposób optymalny - profesjonalny, trafny i szybki.

Działamy od 2009 roku tj. od samego początku powstania obowiązku sporządzania świadectw energetycznych. W tym czasie skutecznie przeprowadziliśmy audyty i wystawiliśmy dokumenty dla kilkuset firm i instytucji oraz dla blisko tysiąca odbiorców indywidualnych. Z wieloma podmiotami kooperacja trwa nieprzerwanie od lat.

Z przyczyn logistycznych głównym polem naszej aktywności jest region Górnego Śląska, ale działamy elastycznie na obszarze całej Polski.

Wszystkie wystawiane przez nas świadectwa są przyjęte przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Mamy uprawnienia Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynków.

Referencje

 • Świadectwa chararkterystyki energetycznej zostały wykonane terminowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z należyta starannością i dokładnością a firma "SAGO" Jacek Sanocki jest godna polecenia.

  Z up. Prezydenta Miasta Ruda Śląska
  Z-ca Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
  mgr inż. Bogdan Sprzyposzek

 • Świadectwa zostały wykonane profesjonalnie i terminowo, a kontakt z Panem Jackiem był rzeczowy i konkretny. Uważamy, że współpraca z firmą "SAGO" Jacek Sanocki jest godna polecenia.

  Przezes Zarządu
  "SPOŁEM" Siemianowicka Spółdzielnia Spożywców w Siemianowicach Śląskich
  Marian Lekstan

 • Zlecone świadectwa zostały wykonane bez zastrzeżeń i dostarczone w wymaganym terminie. Współpraca przebiegała wzorowo. Firmę "SAGO" Jacek Sanocki uważamy za godną polecenia.

  V-ce Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej "Zachodnia"
  mgr inż Michał Michalski
  Członek Zarządu SM "Zachodnia
  Lucyna Kuśmierek"

 • Wykonywane dokumenty były i są zawsze rzetelne i dostarczone w uzgodnionym terminie. Wiedza i doświadczenie Pana Jacka sprawia, że firmę "SAGO" Jacek Sanocki można z całą pewnością polecać w celu wykonywania świadectw energetycznych.

  Prezes Zarządu Hadex Development sp. z o.o. s.k.
  Bogusław Hanzlik

 • ZBM II TBS sp.z o.o. informuje, że firma "SAGO" Jacek Sanocki wykonała na nasze zlecenie w ramach umowy 042/23/TT zawartej dnia 02.05. 2023 r. 53 świadectwa charakterystyki energetycznej (ŚCHE), w tym: 5 ŚCHE dla lokali użytkowych, 48 ŚCHE dla lokali mieszkalnych. Wszystkie do tej pory świadectwa zostały wykonane rzetelnie, terminowo, a współpraca przebiega bez zastrzeżeń.

  Kierownik ds. Nadzorów i Remontów
  Łukasz Pańtak

Nasi Klienci

Kontakt

Adres biura: 41-800 Zabrze, ul. Jasna 17a

Telefon: 796... POKAŻ NUMER

NIP: 648 234 56 56

REGON: 277 88 50 09

NR KONTA: 24 1140 2004 0000 3102 3986 1967

Jacek Sanocki, Właściciel

Zapraszam serdecznie do kontaktu

Świadectwo energetyczne na Śląsku - w Katowicach, Gliwicach, Zabrzu, Rudzie Śląskiej, czy też w Chorzowie - jest rozwiązaniem, o którym właściciele lub zarządcy budynków przynajmniej słyszeli. Jest to bowiem region zurbanizowany z dynamicznym rynkiem nieruchomości. Pojawiają się zatem pytania o to, czy świadectwo jest obowiązkowe, co powinno zawierać, a przede wszystkim - komu zlecić jego sporządzenie? Poniżej przedstawiam argumenty przemawiające za rozpoczęciem współpracy z firmą SAGO.

Doświadczenie w tworzeniu świadectw energetycznych w Katowicach, Gliwicach, Zabrzu, Rudzie Śląskiej i Chorzowie na Śląsku

W mojej firmie SAGO, która działa na Śląsku w takich miastach, jak Zabrze, Katowice, Gliwice, Chorzów czy Ruda Śląska, świadectwa energetyczne są opracowywane od momentu wejścia w życie obowiązku sporządzania tego typu dokumentów w Polsce. Świadectwa i charakterystyki energetyczne budynków, mieszkań i lokali handlowych opracowuję od kilkunastu lat. Tuż po wprowadzeniu obowiązku posiadania świadectwa energetycznego przez nowelizację art. 5 Prawa Budowlanego, która zaczęła obowiązywać w 2009 r. rozpocząłem trwającą do dziś współpracę nie tylko z osobami prywatnymi, biurami nieruchomości i deweloperami, ale także ze spółdzielniami mieszkaniowymi, administracją samorządową oraz przedsiębiorcami.

Dążenie do doskonałości

W mojej firmie sporządziłem już ponad 1000 świadectw charakterystyki energetycznej dla osób prywatnych. Do tej pory, każde z nich zostało bez jakichkolwiek zastrzeżeń przyjęte przez Inspektoraty Nadzoru Budowlanego, a zadowoleni klienci chętnie polecają moją firmę bliskim i przyjaciołom. Jestem przekonany, że zadowolony będziesz i Ty. Każde świadectwo przygotowywane zostaje fachowo, dbając zarówno o zachowanie przepisów, jak i o to, co najważniejsze, czyli merytorykę. Organizuję swoją pracę tak, by jak najszybciej realizować przyjęte zamówienia, zawsze przestrzegając ustalonego z klientem terminu.

Nie boimy się wyzwań

Firma SAGO rozpoczęła działalność w centrum województwa śląskiego. Z pewnością wiesz, że Górny Śląsk to region z rozwiniętym przemysłem, z wieloma zabytkami - w tym unikatową, pochodzącą z XIX i początków XX wieku architekturą miejską. Dziełom dawnych mistrzów towarzyszą nowoczesne apartamentowce, hotele i budynki biurowe. Tak zróżnicowany rynek stawia duże wymagania. Moje kwalifikacje pozwalają jednak na podejmowanie się całego wachlarza zleceń, dzięki czemu możesz liczyć na ekspercką wiedzę, również w rzadziej spotykanych przypadkach.

Wszechstronny profesjonalizm

Współpracując z biurami nieruchomości, mam stale do czynienia z budynkami i lokalami wykonanymi z rozmaitych materiałów, o zróżnicowanym wieku i stanie technicznym. Do każdego z nich podchodzę indywidualnie. Dzięki temu możesz być pewien, że otrzymujesz dokument sporządzony zgodnie z najlepszymi praktykami stosowanymi w branży. Oprócz tego, przygotowuję świadectwa dla liczących się w regionie i w kraju deweloperów mieszkaniowych. Są to podmioty istniejące od wielu lat, które mają za sobą nawet po kilkadziesiąt wieloetapowych inwestycji. Współpracuję również z firmami zajmującymi się remontami, termomodernizacją oraz wykańczaniem mieszkań pod klucz. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, z pewnością docenisz moje doświadczenie w sporządzaniu świadectw dla przemysłu. Przygotowuję certyfikaty dla bardzo różnorodnych obiektów, np. hali produkcyjnych albo budynków wodociągów. Podejmuję się także zleceń obejmujących obiekty użyteczności publicznej.

Świadectwo energetyczne w Zabrzu, Katowicach, Gliwicach, Rudzie Śląskiej czy Chorzowie na Śląsku - nie zawsze wymagane, lecz zawsze przydatne

Przygotowując świadectwa energetyczne dla nieruchomości położonych na Śląsku, m.in. w Zabrzu, Katowicach, Chorzowie, Rudzie Śląskiej czy Gliwicach, zwracamy uwagę przede wszystkim na aspekty techniczne. Zachowanie profesjonalnych standardów sprawia, że interesuję się wszystkimi najważniejszymi kwestiami związanymi z tą tematyką. Otrzymasz zatem kompleksowe informacje na temat charakterystyki energetycznej domu, mieszkania czy innego interesującego Cię budynku. W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości - skontaktuj się ze mną, a postaram się pomóc w oparciu o swoje wieloletnie doświadczenie w tej branży.

Korzyść, ale czy na pewno?

W art. 3 ust. 2 ustawy o charakterystyce energetycznej znajduje się lista obiektów, które nie muszą mieć świadectwa ani w związku z planowaną sprzedażą czy wynajęciem, ani w związku z zakończeniem budowy i rozpoczęciem użytkowania budynku (zob. art. 57 ust. 6 Pr Bud.). Na pierwszy rzut oka jest to bardzo mądry przepis pozwalający na redukcję kosztów. Zwolnieniem objęto m.in. zabytki, niektóre budynki przemysłowe oraz budynki wolnostojące o pow. użytkowej do 50 m 2. Czy korzystanie z tego zwolnienia się opłaca? Realia rynku nieruchomości wskazują, że budynki zmodernizowane i ocieplone lege artis (co poświadcza certyfikat) osiągają wyższe ceny i znajdują nabywców o wiele szybciej niż np. tanie, ale energochłonne obiekty z czasów PRL.

Świadectwo nie odwołuje się do czynników o zmiennym charakterze, w tym do pomiaru zużycia energii w danym budynku, np. przez mieszkańców. Biorę pod uwagę stałe cechy budynku, zwłaszcza te związane ze standardem wykonania, jakością użytych przy budowie materiałów oraz z instalacjami. Na zakończenie warto przypomnieć o zamieszczanych w świadectwach zaleceniach dotyczących optymalizacji kosztów albo poprawy charakterystyki energetycznej. Towarzyszą im informacje o krokach niezbędnych, by te zalecenia zrealizować. Zachęcam do skorzystania z profesjonalnych usług mojej firmy oraz do kontaktu, a odpowiemy na wszelkie pytania i rozwiejemy ewentualne wątpliwości.

Potrzebujesz świadectwa? Zadzwoń!