ul. Jasna 17a, 41-800 Zabrze

Certyfikat energetyczny na Śląsku [Katowice, Gliwice, Zabrze, Ruda Śląska, Chorzów]

    Jesteś tu
  • BLOG
  • Certyfikat energetyczny na Śląsku w Katowicach, Gliwicach, Zabrzu, Rudzie Śląskiej i Chorzowie
Certyfikat energetyczny na Śląsku
18 grudnia, 2023

Certyfikat energetyczny na Śląsku to dokument ważny i przydatny dla każdego właściciela lub zarządcy budynku. Zawarte w nim informacje wpływają m.in. na cenę rynkową nieruchomości oraz na decyzje o terminie i sposobach termomodernizacji starszych obiektów. Z tego względu wystawianie świadectw wymaga spełnienia szeregu przesłanek przewidzianych w ustawie o charakterystyce energetycznej.

Spis treści:
Kto może sporządzać świadectwa?
Wpis do wykazu
Osądzanie własnej sprawy
Jakie kwalifikacje trzeba mieć, by wystawiać świadectwa?
Nie tylko studia
Dyplom albo uprawnienia
Inwestycja w wiedzę

Kto może sporządzać certyfikaty energetyczne mieszkań i budynków na Śląsku w obrębie Katowic, Gliwic, Zabrza, Rudy Śląskiej oraz Chorzowa?

Certyfikaty energetyczne mieszkań i budynków na Śląsku przygotowuję w firmie SAGO już od czternastu lat. Moje referencje dowodzą, że zaufały mi różne podmioty – począwszy od spółdzielni mieszkaniowych, przez deweloperów, aż po instytucje publiczne. Łącznie wykonałem ponad 1000 świadectw na terenie Katowic, Gliwic, Zabrza, Rudy Śląskiej oraz Chorzowa i wszystkie zostały przyjęte przez PINB. Zwróć jednak uwagę, że samo odpowiedzialne i fachowe podejście do każdego zlecenia nie wystarczy. W grę wchodzą również formalności prawne.

Niezbędny wpis

Jak wskazuje art. 16a ustawy o charakterystyce energetycznej budynków (dalej: ustawa), świadectwa energetyczne może przygotowywać wyłącznie osoba, która jest wpisana do specjalnego wykazu uprawnionych do sporządzania świadectw. Wykaz ten znajduje się w obejmującym cały kraj rejestrze charakterystyki energetycznej budynków (art. 31 ust. 1 ustawy). Prowadzi go minister kierujący resortem budownictwa (obecnie: Minister Rozwoju i Technologii). Wpis odbywa się na wniosek zainteresowanego (art. 18 ust. 1 ustawy). Dzięki temu, że omawiany przez nas wykaz może być przeglądany online w dowolnym momencie i miejscu, sprawdzisz z łatwością uprawnienia każdego, kto oferuje sporządzenie certyfikatu energetycznego. Z łatwością zweryfikujesz także dokumenty przedstawione przez osobę zamierzającą sprzedać nieruchomość albo wynająć mieszkanie bądź lokal użytkowy. Ułatwia to zamieszczenie w wykazie nie tylko imienia i nazwiska uprawnionego, ale także daty wpisu. Jeśli dana osoba ma uprawnienia budowlane, w wykazie znajdzie się również ich numer (art. 32 ust. 1 ustawy).

Nemo iudex in sua causa

Doskonale znana nie tylko prawnikom reguła, zgodnie z którą nikt nie może być sędzią we własnej sprawie, wpłynęła również na regulacje dotyczące zapotrzebowania budynków na energię. Zgodnie z art. 16 ustawy, certyfikat nie może w żadnym wypadku być przygotowany przez właściciela (współwłaściciela) ani przez zarządcę budynku, mieszkania albo lokalu użytkowego. Świadectwa nie może sporządzić także ten, komu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (art. 16 ustawy). Dzięki takiemu uregulowaniu otrzymujesz dodatkową gwarancję bezstronności, rzetelności i niezależności osoby przygotowującej świadectwo energetyczne. Jest to tym bardziej ważne, że parametry wskazane w certyfikacie mają wpływ zarówno na sposób korzystania z budynku, jak i na jego wartość na rynku nieruchomości. Zwróć uwagę, że de iure zarządcą budynku albo jego części może być tylko podmiot (nie musi to być osoba fizyczna), który na bazie umowy z właścicielem realizuje czynności, które stanowią administrowanie nieruchomością. Wobec tego, za zarządcę nie można uznać tego, kto co prawda wykonuje de facto czynności typowe dla zarządcy, jednak nie łączy go umowa z właścicielem nieruchomości (zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 III 2018 r., II OSK 2370/17). Naruszenie zakazu wysłowionego w art. 16a ustawy ma poważne konsekwencje, gdyż stanowi podstawę wszczęcia postępowania administracyjnego, które zakończy się wykreśleniem naruszyciela z wykazu uprawnionych (art. 21 pkt 1 lit. b ustawy). Jest to dotkliwa sankcja, potwierdzająca wagę, którą ustawodawca przywiązuje do zagwarantowania rzetelności świadectw. Takie podejście chroni konsumentów zamierzających nabyć dom lub mieszkanie przed różnymi formami nierzetelnego marketingu bazującymi na asymetrii informacyjnej (por. dotyczący reklamy art. 13 ustawy).

Ludzie przy projekcie domu

Kwalifikacje niezbędne do wystawiania certyfikatów energetycznych domów i innych budynków na Górnym Śląsku w Katowicach, Gliwicach, Zabrzu, Rudzie Śląskiej oraz Chorzowie

Certyfikaty energetyczne domów i innych budynków na Śląsku przygotowuję od roku 2009, zatem już czternaście lat. W tym czasie opracowałem świadectwa zarówno mieszkań w blokach i domów o prostej konstrukcji, jak i dla obiektów przemysłowych, budynków użyteczności publicznej oraz apartamentowców w miastach takich jak: Katowice, Gliwice, Zabrze, Ruda Śląska oraz Chorzów.

Wykształcenie i nie tylko

Ponieważ moja praca łączy się z dużą odpowiedzialnością, do jej wykonywania niezbędne jest spełnienie przesłanek przewidzianych w ustawie. Otrzymujesz zatem dodatkową, prawną gwarancję profesjonalnego standardu świadczonych usług. W myśl art. 17 ustawy, osoba, która wnioskuje o wpis do wykazu, nie może być skazana prawomocnie za przestępstwo przeciw mieniu, przeciw obrotowi gospodarczemu lub obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi. Nie może być również ukarana za przestępstwo skarbowe. Niezbędna jest także pełna zdolność do czynności prawnych, którą posiadają osoby pełnoletnie (zob. art. 11, 12 i 15 Kodeksu cywilnego).

Studia lub uprawnienia

W art. 17 ust. 3 ustawy wskazane są przesłanki w zakresie wykształcenia. Sporządzać świadectwa może osoba, która ukończyła wymienione w tym przepisie studia i uzyskała tytuł inżyniera albo magistra inżyniera. Chodzi tu m.in. o studia z zakresu architektury, architektury krajobrazu oraz pożarnictwa. Gdy ubiegający się o wpis ukończył inne studia licencjackie albo magisterskie, konieczne jest uzupełnienie wykształcenia o studia podyplomowe. Ustawa wymaga, by ich program uwzględniał problematykę OZE, charakterystyki energetycznej budynków, budownictwa energooszczędnego itp. Zamiast ukończenia studiów i uzyskania tytułów zawodowych inżyniera lub magistra można powołać się na uprawnienia budowlane wyliczone w art. 14 ust. 1 Prawa budowlanego. Są to m.in. uprawnienia w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej i inżynieryjnej. Do uzyskania wpisu wystarczy posiadanie któregokolwiek z nich (art. 17 ust. 4 ustawy).

Nauka się opłaca

Z pewnością zauważyłeś, że ustawa kładzie nacisk na przygotowanie merytoryczne. Faktycznie stanowi ono fundament rozwoju zawodowego, postępującego wraz z opracowywaniem kolejnych świadectw. Korzysta na tym osoba zlecająca sporządzenie certyfikatu domu albo mieszkania, nabywca wystawionej na sprzedaż nieruchomości oraz najemcy lokali.

Na zakończenie warto dodać, że efekty mojej pracy podlegają weryfikacji prowadzonej przez ministra budownictwa (art. 36 ust. 1 ustawy). Weryfikację można prowadzić z urzędu lub na wniosek. Kryterium jest oczywiście rzetelność i prawidłowość sporządzenia każdego certyfikatu.