ul. Jasna 17a, 41-800 Zabrze

Świadectwo Energetyczne Mieszkania na Śląsku [Katowice, Gliwice, Zabrze, Ruda Śląska, Chorzów]

    Jesteś tu
  • BLOG
  • Świadectwo Energetyczne Mieszkania na Śląsku w Katowicach, Gliwicach, Zabrzu, Rudzie Śląskiej i Chorzowie
Świadectwo energetyczne mieszkania na Śląsku
22 listopada, 2023

Świadectwo energetyczne mieszkania na Śląsku, zwane czasami „paszportem energetycznym”, jest uregulowaną prawnie odpowiedzią na rosnące zainteresowanie nabywców lokali szacowaniem i porównywaniem efektywności energetycznej budynków. Nie bez racji nasuwają się tu na myśl klasy energetyczne AGD i wskaźniki spalania samochodów. W każdym przypadku chodzi o oszczędność oraz o ochronę środowiska – wspólnego dobra każdego z nas.

Spis treści:
Co mówi ustawa?
Obowiązki właścicieli i uprawnienia nabywców
Kto może sporządzić dokument?
Przekazanie dokumentu
Obowiązek informacyjny przy sprzedaży lokalu
Nowa regulacja

Co mówi ustawa na temat świadectwa energetycznego mieszkania na Śląsku na terenie Katowic, Gliwic, Zabrza, Rudy Śląskiej oraz Chorzowa?

Wszyscy zainteresowani świadectwami energetycznymi mieszkań na Śląsku, zwłaszcza profesjonaliści związani z sektorem nieruchomości w Katowicach, Gliwicach, Zabrzu, Rudzie Śląskiej czy Chorzowie, zdają sobie sprawę z częstych nowelizacji przepisów. 28 IV 2023 r. weszła w życie uchwalona 7 X 2022 r. zmiana ustawy o charakterystyce energetycznej budynków (dalej: ustawa) oraz Prawa budowlanego. Nowe unormowania nakładają m.in. dodatkowe obowiązki dotyczące przekazywania świadectw w wymaganej prawem formie, a także w zakresie informowania nabywcy lub najemcy o charakterystyce energetycznej lokalu. W mojej firmie SAGO zajmujemy się sporządzaniem takich dokumentów już od wielu lat. Zapraszam do zapoznania się z ofertą, a w razie jakichkolwiek pytań – do kontaktu.

Obowiązki właścicieli i uprawnienia nabywców

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy, właściciel albo zarządca budynku (jego części) oraz ten, komu przysługuje spółdzielcze własnościowe albo lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, powinien zapewnić przygotowanie świadectwa dla budynku lub jego części (a zatem i mieszkania), które będzie sprzedane albo wynajęte. Obowiązek ten nie obejmuje m.in. budynków będących zabytkami oraz budynków mieszkalnych, które mają być użytkowane przez nie więcej niż 4 miesiące rocznie (art. 3 ust. 4 ustawy). Świadectwo powinno być przekazane nabywcy przy podpisywaniu w kancelarii notarialnej umowy przenoszącej własność (art. 11 ust. 1 ustawy). Kopię świadectwa przekazanego w postaci papierowej (wydruk, gdy przekazano je w formie elektronicznej) należy wręczyć najemcy przy zawarciu umowy najmu (art. 11 ust. 1 ustawy). W tym wypadku forma aktu notarialnego nie jest konieczna. Ani nabywca, ani najemca nie może zrezygnować z ustawowego uprawnienia do otrzymania kopii bądź wydruku świadectwa (art. 11 ust. 4 ustawy). Dodatkową gwarancją spełnienia swych obowiązków przez zbywcę albo wynajmującego mieszkanie jest zagrożenie grzywną (art. 41 ust .1 ustawy). Nowością wprowadzoną w kwietniu 2023 r. jest nałożony na rejenta obowiązek odnotowania w akcie notarialnym faktu przekazania świadectwa przez zbywcę (sprzedawcę). Notariusz poucza także o wspomnianej karze grzywny (art. 11 ust. 6).

Kto może sporządzić dokument?

Zwróć uwagę, że obowiązek wręczenia świadectwa charakterystyki energetycznej będzie zrealizowany jedynie wtedy, gdy będziemy mieli do czynienia ze świadectwem w rozumieniu ustawy. Wobec tego, dokument ten sporządzić może jedynie osoba uprawniona (art. 16a ustawy). Oprócz tego świadectwo powinno być umieszczone w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków, a jego wydruk dla nabywcy lub najemcy musi być wygenerowany z tego rejestru (zob. art. 4, 5 i 31 ustawy). Świadectwa nie może sporządzić właściciel albo zarządca danego budynku (jego części) ani ten, komu w tym budynku przysługuje lokatorskie albo własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu (art. 16 ustawy). W firmie SAGO zostało sporządzonych już ponad 1000 świadectw i wszystkie zostały przyjęte bez zastrzeżeń przez PINB. Staram się wykonywać swoją pracę fachowo i w jak najszybszym terminie. Cena świadczonych przeze mnie usług zawsze ustalana jest indywidualnie, ponieważ zależy ona od wielu czynników, takich jak rodzaj czy wielkość budynków. Współpracuję na terenie Katowic, Gliwic, Zabrza, Rudy Śląskiej oraz Chorzowa z biurami nieruchomości czy deweloperami, ale i osobami prywatnymi, wśród których niezmiennie moja firma cieszy się renomą. Zachęcam do skorzystania z usług firmy SAGO.

Dokumenty w teczkach

Przekazanie dokumentu

Świadectwo części budynku, np. mieszkania, można opracować na bazie świadectwa całego budynku, a gdy takiego świadectwa nie ma – w oparciu o dokumentację techniczną budynku (art. 9 ust. 1 ustawy). Właściciel albo zarządca ma obowiązek bezpłatnego przekazania właścicielowi mieszkania albo innej części budynku kopii świadectwa budynku, które otrzymał w formie papierowej lub wydruku świadectwa przekazanego mu w formie elektronicznej (art. 9 ust. 2 ustawy). Taki sam obowiązek ma właściciel albo zarządca względem tego, komu przysługuje spółdzielcze własnościowe albo lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. Jeśli świadectwa brak, należy przekazać dokumentację techniczną budynku. Powinno to nastąpić w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku przez uprawnioną osobę (art. 9 ust. 2 in fine).

Jakie dane ze świadectwa energetycznego mieszkania na Śląsku w Katowicach, Gliwicach, Zabrzu, Rudzie Śląskiej lub Chorzowie powinny znaleźć się w ofercie sprzedaży?

Wspomniałem na wstępie, że świadectwa energetyczne mieszkań na Śląsku, zarówno tych wystawianych na sprzedaż przez deweloperów, jak i tych oferowanych na rynku wtórnym, są cennym narzędziem pozwalającym na porównywanie zapotrzebowania na energię poszczególnych lokali i ocenę atrakcyjności ofert. Z tego względu ustawa przywiązuje dużą wagę do obowiązków informacyjnych właściciela budynku albo jego części, dla której sporządzono świadectwo. Obowiązki te dotyczą także podmiotów, które działają na zlecenie właścicieli, np. pośredników w obrocie nieruchomościami.

Nowa regulacja

Wszystkie wyżej wymienione osoby mają obowiązek podawania w reklamach albo ogłoszeniach, które dotyczą zbycia albo najmu budynku bądź jego części wskaźników charakterystyki energetycznej zamieszczonych w świadectwie (art. 13 ustawy). Chodzi tu o wskaźniki rocznego zapotrzebowania na: energię użytkową, na energię końcową oraz energię pierwotną a także jednostkową wielkość emisji dwutlenku węgla (CO2). Przepis wymaga ponadto zamieszczenia w reklamie albo ogłoszeniu danych o udziale odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu danego budynku lub części budynku na energię końcową. Zauważ, że do 28 IV 2023 r. również istniał wymóg umieszczania informacji w reklamach lub ogłoszeniach, jednak wystarczające było zamieszczenie wskaźnika rocznego zapotrzebowania na energię końcową.

Warto pamiętać także, że wymienione przeze mnie dane powinny być wyznaczone tak, jak to wskazano w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 27 II 2015 r. Dotyczy ono metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej, określa też wzory świadectw, którym powinny odpowiadać kopie albo wydruki wręczane przy zawieraniu umów. Warto podkreślić, że zgodnie z art. 87 Konstytucji rozporządzenia są zaliczane do źródeł prawa powszechnie obowiązującego. Jeśli szukasz specjalisty, który sporządzi odpowiedni dokument dla Twojego mieszkania, zachęcam do skorzystania z profesjonalnych usług świadczonych przez moją firmę. Skontaktuj się ze mną, a odpowiem na wszelkie pytania.